top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Onze algemene onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, en hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

 2. Een bestelling kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard. Het uitblijven van reactie op een bestelling kan niet als een aanvaarding worden geïnterpreteerd. Een eventuele weigering van bestelling verleent de klant geen recht op schadevergoeding.

 3. Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden met onze toestemming en mits betaling van een schadevergoeding van 75 % van het bestelbedrag.

 4. De door ons bij de aanbieding opgegeven termijnen zijn te goeder trouw gegeven, op basis van inlichtingen bekomen bij onze leveranciers en/of eventuele onderaannemers. Het niet naleven van de gestelde termijn stelt ons in geen geval aansprakelijk en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietiging van de bestelling, tenzij door ons voorafgaandelijk schriftelijk aanvaard. Indien bepaalde voorwaarden, zoals prijs, door overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer kunnen gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden worden zo spoedig mogelijk meegedeeld, zonder dat deze aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of opeisen van schadevergoeding.

 5. Ingeval in het kader van haalbaarheidsstudies of omgevingsvergunningsdossiers meerwerken dienen uitgevoerd te worden die bij aanvang van de opdracht niet voorzien waren, zullen deze in regie uitgevoerd en gefactureerd worden aan een uurtarief van 125 € / uur.

 6. Onze overeenkomst kan tijdelijk geschorst worden door buitengewone omstandigheden. Als buitengewone omstandigheden, welke ons ontslaan van onze verplichtingen en verantwoordelijkheden, worden beschouwd: alle gevallen van toeval of overmacht, waaronder gerekend stakingen, ongevallen, uitsluiting, brand, ontploffing, machinebreuk, gebrek aan arbeidskrachten, grondstoffen en/of materialen, oorlog, overmacht en om het even welke oorzaak welke een normale levering of uitvoering door onze leveranciers en/of onderaannemers verhindert.

 7. Ingeval een overeenkomst is opgesteld onder opschortende voorwaarde tot bekomen van (bank)financiering, én in geval neowind het omgevingsvergunningstraject uitvoerde voor de klant, zal de termijn om te kunnen voldoen aan de opschortende voorwaarde  tot bekomen van (bank)financiering 2 jaar bedragen, startend na het definitief verwerven van de omgevingsvergunning ( na aflopen van de aanplakperiode van de bekendmaking en na eventuele beroepsprocedure(s) ). In deze 2 jaar kan de klant zoeken naar de meest ideale vorm van financiering. Deze periode laat eventueel ook toe gebruik te maken van veranderende bedrijfsmatige en/of economische omstandigheden tot verwerving van financiering. Het niet verwerven van een financiering in deze periode bij een bepaalde financiële instelling betekent niet dat de overeenkomst ontbonden kan worden. Indien de klant in deze periode van 2 jaar een gelijksoortige windturbine laat bouwen op of in de nabijheid van de locatie waar de omgevingsvergunning voor de windturbine werd verworven, zal dit beschouwd worden als een annulatie van de bestelling, met dito eis vanuit neowind tot betaling van een schadevergoeding van 75 % van het bestelbedrag.

 8. Al onze plannen, schetsen, ramingen, offertes, schema’s, ontwerpen en in het algemeen alle van ons uitgaande documenten, blijven onze eigendom en mogen niet gekopieerd worden, noch aan derden overhandigd of ter inzage gegeven worden of het voorwerp zijn van uitvoering door derden.

 9. De  klant is verantwoordelijk voor het beschermen van de reeds geleverde of geplaatste materialen op de werf.

 10. Alle geschillen, waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van de plaats waar de zetel van onze vennootschap gevestigd is. Ter zake zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

 11. Klachten betreffende facturatie of uitvoering der werken worden slechts in aanmerking genomen, indien ze ons binnen de 5 dagen na de factuurdatum of einde uitvoering met een aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit ontslaat de koper niet de betaling van de factuur te doen binnen de gestelde termijn. Bij gebreke aan protest binnen de gestelde 5 dagen, worden de factuur en de onderhavige algemene voorwaarden geacht onvoorwaardelijk aanvaard te zijn.

 12. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.

 13. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% intresten per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 300 EUR.

 14. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht - kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.

 15. De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.

 16. Eigendomsvoorbehoud: neowind blijft eigenaar van op de werf geleverde materialen tot volledige betaling. In geval van niet betaling of faling kunnen wij de geleverde en niet betaalde materialen, goederen en installaties ophalen om er vrij over te beschikken.

 17. De garantietermijn start vanaf de indienstname/oplevering van de installatie. Indien de eindbetaling, volgend op de oplevering, niet gebeurt conform de vereisten van de aannemingsovereenkomst, voorziet neowind zich het recht de windturbine op afstand uit te schakelen tot aan deze betaling voldaan is, zonder dat dit tot een eis van schadevergoeding door de klant kan leiden. In deze periode zal ook geen SCADA monitoring voorzien worden en kan neowind niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade hierdoor aan de windturbine. Er kan door de klant hierdoor geen aanspraak gemaakt worden op bepalingen vanuit de wettelijke garantie. Deze garantie kan immers alleen verzekerd worden met een geldig onderhoudscontract, dat alleen in voege is bij volledige betaling van de projectkost.

 18. Indien de uitvoeringstermijn van de werken meer dan 50 werkdagen bedraagt, of wanneer de werken dienen aangevat te worden, meer dan 3 maanden na datum van het opstellen van de offerte, zijn onze prijzen van rechtswege voor herziening vatbaar volgens de hierna vermelde herzieningsformule: P = p ( 0.40 s/S + 0.4 i/I + 0.2 ), waarbij P = eindprijs, p = prijs van de offerte; s = gemiddeld uurloon met inbegrip van de sociale lasten bij uitvoeringsdatum; S= gemiddeld uurloon met inbegrip van sociale lasten, 10 dagen voor de datum van de door beide partijen onderschreven aannemingsovereenkomst; i = index van de materialen.vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken op de uitvoeringsdatum; I = index van de materialen, 10 dagen voor de datum van de door beide partijen onderschreven aannemingsovereenkomst. Er zal geen wederkerigheid gehanteerd worden voor de prijscomponenten in de herzieningsformule.

 19. De klant erkent nota genomen te hebben van de algemene voorwaarden voor het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en deze volledig te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling.

 

Laatste update van deze algemene voorwaarden: 30.06.2022

bottom of page